Polityka prywatności

Polityka Prywatności - Sklep IT-Monters.pl

1. Usługodawca Tomasz Łozowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ITM Tomasz Łozowski z siedzibą w Paszki Duże 35A, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-168-56-40, REGON 060472962, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:
a) jest Administratorem danych osobowych Klienta,
b) przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu wykonania i realizacji zamówienia w sklepie IT-Monters.pl,
c) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane jedynie do zaufanych partnerów Usługodawcy, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Usługodawcę, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami produktów, producenci produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych z których korzysta Usługodawca, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane.

2. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Usługodawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody;
b) Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora sklepu IT-Monters.pl dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a także prawo do przenoszenia danych;
c) podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Zamówienia jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej umowy sprzedaży, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie usługi te nie będą mogły być zrealizowane.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:
a) nazwisko i imię,
b) numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą),
c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu Klienta.
Dane osobowe mogą być poprawiane Klienta po zalogowaniu się na Konto Klienta lub na prośbę mailową lub listowną usunięte całkowicie przez Administratora.

4. Usługodawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Produktów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Usługodawca z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.